Taichi chuan style Chen, enchaînement 8 mouvements.

Taichi chuan style Chen, enchaînement 8 mouvements.

taiji quan taichi chuan wushu qi gong